Allvarliga arbetsskador minskar

Foto: Jon Kline, Pixabay

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har minskat 2020 i jämförelse med 2019. Antalet långa sjukfall minskade mellan 2019 och 2020 i både kommuner och regioner och bland privatanställda arbetare. Det visar Afa Försäkrings årliga rapport som bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för Afa Försäkrings försäkrade fram till år 2020. Rapporten är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall är en fallolycka och den näst vanligaste är en lastningsolycka. Fallolyckor utgör en dryg tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Olyckstyperna lasta, lossa, bära eller flytta drabbar främst yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och yrkesförare, och leder ofta till skador i fingrarna. Risken för ett allvarligt arbetsolycksfall är högst för mansdominerade yrkesgrupper inom industri och hantverk. År 2020 var risken för män 3,0 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta, en minskning jämfört med tidigare år. För kvinnor var risken 1,7 allvarliga olyckor per 1 000 sysselsatta 2020, också en minskning jämfört med tidigare år. 

Rapporten finns tillgänglig via Afa:s hemsida.