Audi planerar att halvera vattenförbrukningen i produktion till 2035

Bild: Freepik

Audi har meddelat att de har tagit med ekonomisk och effektiv användning av vatten som en nyckelaspekt i sitt miljöprogram. De planerar att hålla sin egen vattenförbrukning till ett minimum och sluta använda dricksvatten i fordonsproduktionen i framtiden. För detta ändamål inför Audi effektiva processer och slutna vattenflöden samt ökar användningen av regnvatten. På lång sikt planerar Audi att genomföra slutna vattenflöden på alla produktionsställen.

– Vårt mål är att drastiskt minska vår sötvattenförbrukning och minska vattenförbrukningen per producerat fordon till hälften till 2035. Där det är möjligt använder vi redan återvunnet vatten som behandlats. Vår vision är att ha slutna system för vatten på alla våra produktionsanläggningar, säger Peter Kössler, styrelseledamot med ansvar för produktion och logistik.

Dricksvatten är en värdefull och knapp resurs och 2,2 miljarder människor världen över har inte regelbunden tillgång till rent vatten. Förenta nationerna uppskattar att efterfrågan på dricksvatten kan öka med 55 procent till 2050. Vatten är också viktigt i bilproduktionen, till exempel i måleriet eller för läckagetester. För att prioritera vattenbesparingsåtgärder på ett målinriktat sätt använder Audi ett anläggningsspecifikt nyckeltal för vatten som sätter vattenförbrukningen i förhållande till regional tillgänglighet. Med hänsyn till de regionala förhållandena kan åtgärder genomföras i områden där vatten är särskilt värdefullt. På detta sätt ska den ekologiskt viktade vattenförbrukningen i produktionen minskas från det nuvarande genomsnittet på cirka 3,75 kubikmeter till cirka 1,75 kubikmeter per producerad bil år 2035.

Audi Mexico är en pionjär när det gäller ekonomisk användning av vatten som resurs. Anläggningen är den första produktionsanläggningen i världen som tillverkar fordon utan avloppsvatten och har gjort det sedan 2018. En biologisk reningsanläggning med ett nedströms system för ultrafiltrering och omvänd osmos samlar upp det avloppsvatten som genereras i produktionen, renar det och matar tillbaka stora mängder av anläggningens vattencykel. Det behandlade vattnet används i produktionen, som servicevatten eller för att till exempel bevattna grönytorna runt fabriksanläggningen.