BASF:s färdplan mot klimatneutralitet

Foto: Marita Kavelashvili

BASF har i en pressrelease informerat om sin färdplan för att år 2050 inte ha några nettoutsläpp av koldioxid. Ett delmål är att ha nått en 25 % minskning av emission av växthusgaser till år 2030 jämfört med 2018 trots kraftigt ökande produktionsvolymer. För att nå målen krävs betydande investeringar. Fram till 2025 planerar företaget att investera 1 miljard euro och ytterligare 2 till 3 miljarder euro fram till 2030 för att kunna nå klimatmålen. 

År 2018 uppgick BASF-koncernens utsläpp till 21,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. År 1990 var den siffran dubbelt så hög. Det nya utsläppsmålet för år 2030 representerar en minskning med cirka 60 % jämfört med nivån 1990, vilket överstiger de mål som EU har satt upp.

Dr. Martin Brudermüller       Foto: BASF

– De nya klimatmålen understryker vår beslutsamhet och BASF:s engagemang för Parisavtalet. Klimatförändringarna är den största utmaningen under 2000-talet. Som svar måste vi anpassa våra processer och vår produktportfölj. Vi måste påskynda denna omvandling nu och först och främst måste vi koncentrera oss på de första stegen på denna resa, inte de sista. Det är därför BASF kommer att öka användningen av förnybara energikällor. Och vi kommer att påskynda utvecklingen och implementeringen av nya koldioxidfria processer för produktion av kemikalier. Med öppenhet samt lösningar för att systematiskt och stegvis minska koldioxidavtrycket för BASF-produkter genom hela värdekedjan hjälper vi våra kunder i alla branscher att minska koldioxidavtrycket för sina egna produkter, säger BASF:s koncernchef Martin Brudermüller.