Brister i hanteringen av farliga ämnen på arbetsplatser

Under två veckor har Arbetsmiljöverket inspekterat hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1 800 arbetsplatser. Inspektioner har genomförts framförallt inom skola, gröna näringar, vård och omsorg, hotell och restaurang, badanläggningar, fordonsverkstäder, avfallshantering, livsmedelsindustri och tvätterier. Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin kemikaliehantering. Det har framför allt handlat om bristande dokumentation och att förteckningen över farliga ämnen på olika sätt inte är komplett.

– Arbetsgivaren ska se till att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt så att ingen kommer till skada. De ska ha koll på och dokumentera vilka farliga ämnen som finns på arbetsplatsen, säger chef för Region Väst, Pernilla Pehrson Niia.

När det finns farliga ämnen på arbetsplatsen ska arbetsgivaren förutom att föra förteckning över dessa även undersöka och riskbe- döma hur de arbetar med de farliga ämnena. De ska också dokumentera resultatet av vad de kommit fram till.

– Det är viktigt att tänka på att kemikalier och farliga ämnen finns överallt och kan förekomma i många olika former, som exempelvis vätska, pulver, damm eller gas. Farliga ämnen kan också bildas, såsom svetsrök, avgaser och slipdamm. Det är också viktigt att tänka på att ämnen som är naturliga, miljövänliga och ekologiska ändå kan vara farliga för arbetstagarna, avslutar Pernilla Niia.

Inspektionerna är en del i en europeisk arbetsmiljökampanj för att få friskare arbetsplatser genom att hanteringen av farliga ämnen ska ske på ett säkert sätt. Under början av 2019 kommer Arbetsmiljöverket att följa upp med inspektioner på de arbetsplatser som har fått krav.