Covid-19 smitta på arbetet ska anmälas

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). Det innebär bland annat att om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.