Fortsatta diskussioner om slutförvaring av kärnavfall

Under 20 år har kopparrör omgärdade av bentonitlera varit förvarade på 450 meters djup. Det hela är tänkt att simulera den planerade tekniken för slutförvaring av kärnavfall.

Kopparkapsel i Äspölaboratoriet. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Kopparrören har nu tagits upp och undersökts, men åsikterna går isär om hur tillförlitlig förvaringsmetoden är. Undersökningar av de upptagna objekten är inte avslutade, men en rapport om korrosion av kopparkapslarna har publicerats. Resultaten av analyserna av bentonitleran är dock inte klara. Det förekommer en del korrosion på kopparkapslarna men SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) anser att resultaten är de förväntade. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomförde under hösten en kvalitetsgranskning av kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsresultat.

Illustration: Jan Rojmar

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har följt SSM:s kvalitetsgranskning av SKB:s kopparkorrosionsresultat. De menar att resultaten är avgörande inför det kommande regeringsbeslutet om tillåtlighet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. SSM:s arbete och även rapporten från SKB kritiseras och MKG menar att korrosionen av kopparkapslarna är så stor att de knappast kan användas som kapselmaterial vid slutförvaring.

Det finns i nuläget ingen fastställd tidplan för när beslut ska fattas.