Grafenoxid i vattenburen polyuretan

Grafenoxid är ett intressant alternativ som nanofyllmedel för vattenburna färger på grund av dess fysiska och mekaniska egenskaper, lättheten att dispergeras i vatten och låga kostnader i förhållande till grafen. Det framgår av en rapport i Journal of Coatings Technology and Research (17, 2020). Prestandan för en vattenburen polyuretan, formulerad med fyra olika andelar av grafenoxid från 0,4 till 4,0 viktsprocent, undersöktes. Resultaten visar att grafenoxiden var väl spridd i skiktet och har god vidhäftning till färgen. Vid de högre halterna av grafenoxid ökade elasticitetsmodulen och sträckgränsen hos färgskiktet med 300 % respektive 200 %. Värmeledningsförmågan ökade med 38 % och brandfarligheten minskade. Däremot ökade upptaget av vattenånga om luftfuktigheten var hög. Med en inblandning av 2 viktsprocent grafenoxid vid 90 % relativ fuktighet var upptaget av vattenånga nästan dubbelt så stor som en polyuretan utan inblandning av fyllmedel. Frånsett effekten av vattenupptag vid luftfuktigheter över 70 % tyder de observerade förbättringarna av egenskaper i kombination med den enkla hanteringen av grafenoxid på att det är ett intressant nanofyllmedel för vattenbaserad polyuretanfärg.