Kartläggande studie om säkrare hantering av sexvärt krom

Karin Broberg                     

Sexvärt krom används vid tillverkning av till exempel stål, färg och rostskydd. Idag saknas kunskap om när och i vilken omfattning anställda i Sverige exponeras för ämnet. Karin Broberg, vid Lunds universitet, tilldelas 3 881 000 kronor av Afa Försäkring för att mäta halten av sexvärt krom på̊ arbetsplatser över hela landet och för att undersöka hur man förhåller sig till dess gränsvärde. 

– Vi ska studera i vilken utsträckning anställda är exponerade för det cancerframkallande ämnet sexvärt krom på olika typer av arbetsplatser i Sverige, från norr till söder. Vi kommer både att söka upp arbetsmiljöer där den här typen av krom sannolikt finns och se om vi kan hitta det på arbetsplatser där vi misstänker att det kan finnas, säger Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

Det gjordes en kartläggning 1996 av sexvärt krom på svenska arbetsplatser och då uppskattade man att 10 000–20 000 anställda var exponerade. I Sverige är gränsvärdet 5 μg per m3 luft för sexvärt krom, medan man i till exempel Danmark nyligen har sänkt gränsen till 1 μg och i USA rekommenderas ett värde på̊ högts 0,2 μg. Det beror förmodligen på att Sverige inte har sett över gränsvärdet på ett tag.

– Det här är ett samarbetsprojekt med alla kliniker och universitetsavdelningar för arbets- och miljömedicin i Sverige. Vi har tillsammans tagit fram ett protokoll för hur vi ska mäta sexvärt krom i luft och i de anställdas röda blodkroppar. Mätresultaten från luften på en arbetsplats visar vad man som anställd har exponerats för under dagen och de röda blodkropparna ger ett mått på vad man har exponerats för de senaste tre månaderna, säger Karin Broberg.

För att få en överblick över förekomsten av sexvärt krom i Sverige ska Karin Broberg ta reda på i vilka branscher ämnet används och var i landet dessa företag finns. 

– Vi vet till exempel att man vid svetsning av rostfritt stål kan exponeras för sexvärt krom, så vi kommer att besöka svetsföretag. Och företag som förkromar metall är självklara kandidater. Det kan också finnas sexvärt krom-exponering vid exempelvis färgtillverkning, sprutmålning och metallåtervinning. Vi håller på att undersöka i vilka arbetsmiljöer man riskerar att komma i kontakt med kromet och i vilka regioner de olika företagen finns, för att få en helhetsbild av exponeringen i Sverige, säger Karin.

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö̈ med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.