Nya märkningsregler för titandioxid

Från den 21 oktober träder de nya märkningsreglerna för titandioxid i kraft. De innebär att numera ska det märkas med att det kan vara cancerframkallande vid inandning (Carc. 2, H351). Detta gäller för titandioxid i pulverform som innehåller 1 % eller mer av partiklar med en aerodynamisk diameter på 10 mikrometer eller mindre. Dessutom ska blandningar innehållande titandioxid märkas med: ”Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.” (EUH212). Flytande blandningar som innehåller minst 1 % titandioxid med partiklar med en aerodynamisk diameter på 10 mikrometer eller mindre ska märkas med: ”Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.” (EUH211).

Det har varit tillåtet att använda dessa märkningsregler sedan i början av förra året men från och med den 21 oktober 2021 blir det ett krav.