Pandemin har blottlagt riskerna med långa leverantörskedjor

Tillväxtanalys har i samarbete med Svenskt näringsliv genomfört en enkätundersökning bland 1 686 företag som använder sig av utländska underleverantörer.

– Företagens vanligaste problem under pandemin har varit längre leveranstider, brist på insatsvaror, högre priser samt hinder för personalens rörlighet, säger Håkan Nordström, analytiker Tillväxtanalys.

Många företag har vidtagit, eller planerar att vidta, åtgärder för att minska sårbarheten i leveranskedjorna. Bland dem som har drabbats av störningar uppger hälften att de ska öka sina lager, 47 procent att de sprider sina inköp över fler leverantörer och regioner. 30 procent uppger att de ökar inköpen från Sverige och EU/Efta.

– Det har i media diskuterats om pandemin kan leda till att företagen flyttar tillbaka produktionen till Sverige. Bara en minoritet av företagen planerar för det. Det är snarare inköpen än produktionen som sker närmare Sverige, säger Håkan Nordström.

Andelen proaktiva företag är störst i de branscher som har drabbats hårdast av pandemin. 63 procent av företagen inom tillverkningsindustrin vidtar en eller flera åtgärder för att minska sina risker. I branscher där affärerna till stor del kan hanteras digitalt är företagen minst proaktiva när det gäller riskhantering.

– Åtgärder för att hantera risker i samband med leveranser leder sannolikt till något högre kostnader, något som kan vara svårare att hantera för mindre företag. Vi ser också att de mindre företagen inte är lika proaktiva som de större, avslutar Håkan Nordström.

Kartläggningen finns tillgänglig på Tillväxtanalys webbplats.