Proton Finishing ökar takten i hållbarhetsarbetet

När Proton Group i höstas släppte sin första hållbarhetsberättelse, vilken presenterar status och framtidsplaner för koncernens hållbarhetsarbete, var Proton Finishing som största affärsområde först ut med att genomföra och redovisa detaljerade klimatberäkningar. Ytforum har pratat med Proton Finishings hållbarhetsutvecklare, Sandra Vatn, för att höra vad det inledande arbetet givit och hur planerna för framtiden ser ut.


På Proton Industripulver i Anderstorp ytbehandlas fordonsdetaljer med ED-lack och pulverfärg.

I hållbarhetsberättelsen presenteras förutom det arbete som nu pågår inom koncernen och även övergripande tankar kring hållbarhet i framtiden. Där framgår vilka övergripande hållbarhetsmål som har fastställts och utfallet under den senaste perioden med avseende på bland annat medarbetare, energianvändning, avfallsmängder och inte minst klimatavtryck. Proton Finishing är koncernens pionjär inom hållbarhet och tog i ett pilotprojekt som genomfördes vid företagets anläggning i Forsheda under 2021 fram en första klimatberäkning. Under 2022 togs detaljerat underlag fram för samtliga sex enheter inom Proton Finishing. 

– Vi strävar efter att titta på samtliga hållbarhetsaspekter, inklusive gas, el, övriga inköp, avfall och transporter, berättar Sandra Vatn.

Insamlad data har använts för att räkna fram företagets klimatpåverkan, där koldioxidekvivalenter använts som mått. I många fall har företagets leverantörer bidragit med väl underbyggda underlag, men för somliga insatsvaror har det varit svårt att få fram fullständig information. Beräkningen har brutits ner på varje enskild ytbehandlingslinje och för gemensamma funktioner, som till exempel reningsanläggningar, har klimatpåverkan fördelats på de olika linjerna.

– På detta sätt kan vi använda klimatberäkningarna för att ta fram nyckeltal per behandlad yta och produktionslinje. Det betyder att kunden inte bara får veta snittet för en hel anläggning utan kan få detaljerad information om vad som skiljer de olika processerna åt i hållbarhetshänseende, säger Sandra Vatn.

Gasol ger stor klimatpåverkan

Som grund för klimatberäkningarna har Proton använt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet), världens mest använda standard för beräkningar och rapportering av växthusgasutsläpp. Klimatberäkningen visar att 72 % av Forsheda-anläggningens klimatpåverkan härrör från gasolanvändningen och det var därför naturligt för företaget att sätta avveckling av denna högst på dagordningen för hållbarhetsarbetet. Sandra Vatn initierade därför en genomlysning av företagets energibehov och samlade in information om bland annat värmebalanser för att kunna utvärdera olika alternativ. Fjärrvärme uteslöts tidigt eftersom det lösningsmedel som avges från flakeslinjen kräver temperaturer runt 750 °C för att förbrännas effektivt. Det fanns heller ingen praktisk möjlighet att gå över till biogas, varför valet i slutänden föll på en träpelletspanna, som när den väl är på plats kommer att halvera Proton Groups samlade utsläpp av växthusgaser.

– Med dagens förutsättningar är en träpelletspanna det bästa alternativet, men det finns självklart alltid en osäkerhet kopplad till val av energisystem eftersom förutsättningarna snabbt kan ändras av till exempel myndighetsbeslut. För större investeringar av den här typen vill man förstås alltid ha spelregler som säkrar på lång sikt, säger Sandra Vatn.

Hållbarhetsutvecklare Sandra Vatn inspekterar Anderstorps-anläggningens tak, där 4 000 kvadratmeter solceller ska monteras efter att taket försetts med ny takpapp.

Höga ambitioner

Ett av Sveriges miljömål är att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären – Proton Group lägger ribban ännu högre och har satt 2035 som mål för den egna verksamheten. Det finns stort engagemang och många goda idéer i organisationen, varför det krävs detaljerad projektstyrning och tydliga prioriteringar för att säkerställa att insatserna ger bästa möjliga effekt.

Företaget är angeläget om att minska energianvändningen och i ett nyss genomfört projekt i Eskilstuna, där ett nytt system för värmeåtervinning installerats, har fabrikens gasförbrukning minskats med åtta procent. Självförsörjningsgraden gällande el ska också ökas med hjälp av solceller på taket på Proton Industripulvers anläggning i Anderstorp.

– Det blir cirka 4 000 kvadratmeter solceller, som ska börja monteras så snart taket fått ett nytt ytskikt. Vi måste ju vara rimligt säkra på att taket håller minst lika länge som solcellerna, säger Sandra Vatn.

Hållbarhet är inte bara miljö

Enligt Naturvårdsverket handlar en hållbar utveckling inte bara om miljö utan om att ta hänsyn till samtliga av hållbarhetsträdets tre grenar: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. För att nå framgång kan inget av målen uppfyllas på bekostnad av de andra och för att målen ska kunna uppnås måste arbete utföras inom samtliga områden. För att kartlägga förhållandet mellan de olika intressen som finns inom verksamheten har riskbedömningar och intressentanalyser gjorts både för koncernen som helhet och för de flesta av dess affärsområden. För Proton Finishing innebär detta att arbetsmiljöfrågorna har fått extra stort fokus och i hållbarhetsberättelsen skriver företagets vd, Henrik Dyberg, att företagets ambition är att ”bli bäst i branschen på personsäkerhet”.

– Ytbehandling är en komplex bransch med många arbetsmiljöaspekter. Kemikalier medför uppenbara risker, men brister gällande ergonomi och intern logistik liksom risker i samband med underhållsarbete är också viktiga områden. Vi arbetar kontinuerligt med att minska risker genom investeringar, utbildning och förbättrad nödlägesberedskap, säger Sandra Vatn.

I Eskilstuna har en ny pulverlackeringsbox installerats som kraftigt minskar behovet av manuell bättringsmålning, vilket innebär en kraftig minskning av arbete med relativt stor belastning ur ergonomisk synpunkt. I samma anläggning har en ny bläster tagits i bruk som en del i ett slutet system i fråga om både material och hantering, vilket också bidrar till bättre arbetsmiljö.

Hållbarhet är en lönsam affär

Ibland framförs uppfattningen att miljö och hållbarhet kostar pengar och försvårar tillväxt. På Proton Group upplever man snarare att kunder, konsumenter och kravställare efterfrågar hållbara lösningar, vilket ger stora möjligheter till tillväxt om man hittar lösningar som motsvarar kundernas önskemål. Samtidigt är det ofta svårt för ett legoföretag att välja det bästa alternativet ur ett hållbarhetsperspektiv, eftersom det normalt sett är kunderna som fastställer kravspecifikationen för ytbehandlingen. Idag kan Proton Finishing ge bra information om de olika ytbehandlingarnas egenskaper, både med avseende på hållbarhet och teknisk prestanda, vilket ger kunderna vägledning så att de kan göra rätt val ur flera aspekter. Hållbarhetsarbetet är också viktigt för att kunna behålla och rekrytera engagerade och kunniga medarbetare.

– Vi har fått många positiva signaler rörande vårt hållbarhetsarbete från både kunder och medarbete. På längre sikt är det ett helt nödvändigt arbete, för i slutänden är det en överlevnadsfråga, både för Proton Group och för omvärlden, säger Sandra Vatn avslutningsvis.

Text & Foto: Ytforum