Regeringen föreslår förenkling av tillståndsprocesser

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har presenterat förslag till enklare tillståndsprocesser. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nyligen presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari elva nya steg för att effektivisera tillståndsprocesserna. Hon menar att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna är nödvändigt för att Sverige ska kunna nå nettonollutsläpp senast år 2045. Effektivare tillståndsprocesser är också avgörande för svenska företags konkurrenskraft samt för att locka och behålla investeringar i Sverige.

En viktig del av förslagen innebär ökade möjligheter till ändringstillstånd. Ändringsprövning ska vara huvudregeln vid ansökan om att ändra miljöfarlig verksamhet. Andra förslag inkluderar ökad digital handläggning, möjligheten att avgöra mål utan huvudförhandlingar, och att giltighetstiden för tillstånd ska kunna förlängas med tre år. Länsstyrelsens roll ska utvecklas och tidplaner för handläggning av tillståndsansökningar ska i större utsträckning tas fram av den berörda myndigheten. Ministern föreslår också att Kammarkollegiet tas bort som partsmyndighet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.