Två ämnen i färg upptagna på kandidatlistan 

Tidigare i år uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa listan med särskilt farliga ämnen, den så kallade kandidatlistan. Av de fem ämnen som då togs upp är det två, som är av betydande intresse för färgindustrin, enligt en bedömning som den oberoende konsulten Thomas May nyligen gjort för Besser Lackieren. 

Det ena är 2-(Dimetylamino)-2-[(4-metylfenyl)metyl]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenyl]butan-1-on, EG-nummer 438-340-0, CAS-nummer 119344-86-4. Det är ett ämne som bland annat används som en fotoinitiator och kan användas i UV-härdande system. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt.

Det andra ämnet är Bumetrizol, EG-nummer 223-445-4, CAS-nummer 3896-11-5. Det är en UV-absorbent, som vanligtvis redan är ersatt av andra UV-absorbenter, enligt Thomas May. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket persistent och mycket bioackumulerande.

När ett ämne placeras på listan över särskilt farliga ämnen kan det i framtiden krävas tillstånd för att få använda ämnet och för att importera, sälja, eller överlåta kemiska produkter med ämnet. Målet med att lista de särskilt farliga ämnena är att de ska fasas ut. Det finns också en hel del regler kring hantering av ämnen på listan. Det gäller bland annat rapporteringsskyldigheter i samband med import och leverans av varor innehållande listade ämnen. Leverantörer och varor innehållande ämnen på kandidatlistan har också informationsskyldighet som gör att mottagaren kan använda varan på ett säkert sätt.