Ytix når all-time-high

Ytix är ett konstnadsindex för elektrolytisk ytbehandling framtaget av branschföreningen SYF, Svensk Ytbehandlings Förening. Statistiken baserar sig på Statistiska centralbyråns index för arbetskostnad, kemikalier samt elektricitet, och vägs samman som en kombination med olika vikter för ingående faktorer. Även om många faktorer inte är inräknade ger det en generell bild av vad man kan förvänta sig för kostnadsutveckling inom branschen, en utveckling som nästa oavbrutet inneburit ökande ytbehandingskostnader de senaste två åren. De faktorer som främst har spelat in är kostnadsökningarna inom kemi och energi som också ser ut att fortsätta öka. Detta har nu lett till ett rekordhögt index på 238,9 i juni i år jämfört med 174,3 i januari 2020. Det innebär en ökning på dryga 37 % under två år.