Snabbare miljöprövningar

Foto: Pixabay

Den 14 juni informerade den särskilde utredaren Peter Ardö tillsammans med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll om slutbetänkande från miljöprövningsutredningen. Utredningen har lämnat 30 förslag till förbättringar.  

– Vår generella slutsats är att prövotiden kan kortas och de riktigt långa tillståndsprocesserna ska kunna fasas ut, säger Peter Ardö.

Ett förbättringsförslag gäller att ändringstillstånd ska vara huvudregeln vid förändringar i en verksamhet som har tillstånd. Det innebär normalt inte en snabbare process men hela verksamheten omprövas inte vilket underlättar för företaget. Idag går vissa ändringar att hantera genom anmälningsärenden. Det föreslås att kriterierna för när anmälan kan användas ska göras tydliga och att möjligheter till anmälningsärenden ska utökas. Det är ett snabbt förfarande som enbart ger en fördröjning på sex veckor. Utredningen skulle behandla frågan om klimatprojekt skulle få förtur i hanteringen men det bedöms att det är bättre att snabba upp ansökningsprocessen. Ett system med förtur skulle innebära att kriterier ska tas fram och ge extra arbete med att göra bedömningar om vilka som ska ha rätt till förtur. Under utredningen har framkommit att det många gånger är otydligt vilken information verksamhetsutövaren ska ta fram. Tidigt i processen ska det vara tydligt vad till exempel en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla vilket en bättre kommunikation mellan berörda parter ska säkerställa. Ytterligare ett exempel på förbättringsförslag är ökad digitalisering. Bedömningen är att en tillståndsprocess i normalfallet ska klaras inom ett år.