20 år av lyckat miljöarbete i färgindustrin

Sveff, Sveriges Färg och Lim Företagare, har sedan 1999 samlat in nyckeltal från tillverkande enheter i Sverige och har konstaterat stora förändringar. I ett pressmeddelande informerar man nu om resultaten.

Bild: Shutterstock

Sedan mätningarna startade har utsläppen av flyktiga organiska lösningsmedel (VOC) från de tillverkande enheterna minskat med 80 %. Trenden är mycket tydlig och beror både på bättre rening av utsläpp men även på övergången till vattenburna produkter. Det har varit en positiv utveckling de senaste 20 åren för övergång till vattenburen utomhusfärg. Nu är nästan 90 % av all utomhusfärg vattenburen. När det gäller inomhusfärg är 99 % vattenburen och har varit så under mycket lång tid. Det är en målsättning inom den industriella applikationen att minska användningen av lösningsmedel ännu mer. Vattenburna produkter är ett bra alternativ men även helt andra metoder, som till exempel pulverlackering och ytbehandling med UV-produkter.

Historiskt har branschen varit en föregångare i substitutionsarbetet. Branschen har sedan många år tillbaka arbetat bort ämnen som till exempel blyvitt, blymönja, blykromat, pentaklorfenol och nonylfenoletoxylater från produkterna. Under de senare åren har substitutionen fokuserats på att ersätta ämnen där det har framkommit ny information om risker med ämnet, till exempel arbetar många företag med att ersätta metyletylketoxim och allergiframkallande konserveringsmedel i produkterna. Arbetet med att gå över till andra alternativ än lösningsmedelsbaserade produkter fortgår också. Även energianvändningen uppvisar en positiv utveckling. Sedan mätningarna började har energianvändningen per producerat ton minskat med 40 % och nu 250 kWh per ton.