Råvarubristen för färg- och limindustrin förvärras

Foto: Kemisk Tekniska Företagen

Kemiska Tekniska Företagen meddelar att bristen på råvaror till färg-och limindustrin förvärras. I över 2 år, sen våren 2020, har färg-och limindustrin haft problem att få tag i tillräckligt med råvaror för att kunna svara upp mot efterfrågan på branschens produkter. Det råder fortsatt global brist på viktiga råvaror för färg- och limindustrin såsom till exempel bindemedlen epoxy, polyester och akrylat, men även flera viktiga pigment och tillsatsmedel. Bristen har huvudsakligen uppkommit på grund av pandemin och förvärrades ytterligare under våren 2021 då efterfrågan, även globalt, sköt i höjden på branschens produkter utan att produktionen av råvaror till färg- och limindustri kunde hänga med. Att bygga ut produktionskapaciteten är ofta både dyrt och tidskrävande. Till detta kommer även fraktproblemen från Asien där containertransporterna fortfarande inte räcker till. Ibland har därför till och med flygfrakt fått tillgripas. 

Situationen har försämrats ytterligare
Det har funnits förhoppningar om att situationen skulle ha förbättrats nu, men så har inte skett. Tvärtom har det tillkommit nya problem. Dessa beror på att pandemin fortfarande orsakar nedstängningar av samhällen i bortre Asien, men framför allt på Rysslands krig mot Ukraina. Petroleumbaserade råvaror och råvaror som kräver mycket energi för utvinning är de som påverkas mest av utslagen produktionskapacitet och inköpsembargon. Till detta kommer också att viktiga transportvägar skurits av och att personal som arbetar i transportsektorn, särskilt lastbilschaufförer, från de länder som är i krig inte längre kan arbeta i den europeiska transportindustrin. 

Råvaror fördelas, viktigt med tidig planering
Bristen ger inte bara en kraftig prispress uppåt, utan det är också nödvändigt för råvarutillverkarna att fortsatt fördela råvarorna till tillverkarna av de färdiga produkterna. En viss del av marknadens efterfrågan kan därmed tillgodoses, men en del tillverkare av färg och lim kommer att få vänta länge på att få råvaror och det kan i sin tur innebära att byggen försenas och att produktionen av produkter påverkas negativt då färg och lim är viktiga insatsvaror i många branscher. Att förlänga planeringshorisonten för att säkerställa tillgången är ett sätt för branschens kunder att minimera risken för störningar.

Oklart när situationen kan förbättras
Det går inte i dag att svara på när denna situation kan förbättras. Den globala bristen på råvaror ger förstås starka signaler till råvaruproducenterna att öka sin kapacitet. Det sker dock inte i en handvändning då tillverkningen ofta är komplicerad. Osäkerheten ökar ytterligare av Rysslands krig mot Ukraina som riskerar att bli långvarigt och dessutom ha mångåriga efterverkningar även efter en möjlig fred.