20 miljoner till forskning om innovationskritiska råvaror

Foto: Freepik

Styrelsen för Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har beslutat att finansiera ett programförslag med Lunds universitet som huvudsökande, inom utlysningen ”Säker och hållbar tillgång till innovationskritiska råvaror”. Forskningsprogrammet ska öka kunskapen om de målkonflikter en ökad användning av mineral kan innebära i övergången mot ett elektrifierat och fossilfritt samhälle.

Det blivande programmet ”Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition”, tilldelas högst 20 MSEK över fyra år. Forskningsprogrammet kommer att ta fram fördjupad kunskap om vilka mineral som är kritiska för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men också fokusera på vem som definierar vad som är kritiskt och hur beslutsfattare kan förena minerallagstiftning med demokratiska värden och en effektiv styrning. Detta då det både finns brist på kunskap och beslutsstöd för att hantera målkonflikterna som ett fossilfritt samhälles ökade användning av mineral kan skapa.

– Den gröna omställningen förutsätter en säker tillgång på de material som används i olika förnybara energitekniker. Vissa av dessa material är kritiska för dagens tekniker men den ökade efterfrågan skapar målkonflikter med andra intressen, så som utvinningens miljöpåverkan och ökat importberoende. I ”Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition” kommer vi arbeta tvärvetenskapligt tillsammans med aktörer från olika delar av värdekedjan och samhället, utveckla metoder för att bättre förstå målkonflikter och hur de kan hanteras på ett rättvist sätt, säger André Månberger, lektor i miljö- och energisystemanalys vid Lunds universitet och programchef för ”Mistra Governing critical raw material supply chains for a sustainable transition”, i ett pressmeddelande.

Lunds universitet blir programvärd och i konsortiet ingår Stockholm Environment Institute, Stockholms universitet, Utrikespolitiska institutet och Norsk Utrikespolitiskt Institut. Programmet kommer även att involvera aktörer inom leverantörskedjan, civilsamhälle, myndigheter och internationella organisationer.