Fortsatt råvarubrist för färgindustrin

Kemisk Tekniska Företagen rapporterar i ett pressmeddelande att det fortfarande råder råvarubrist för färg- och limindustrin. Sedan våren 2020 råder global brist på viktiga råvaror såsom bindemedlen epoxi, polyester och akrylat, men även flera viktiga pigment och tillsatsmedel. Bristen har uppkommit av ett antal orsaker. När pandemin under våren 2021 mildrades sköt efterfrågan i höjden på̊ produkter, byggnader och infrastruktur. Produktionen av råvaror till färg- och limindustrin har inte kunnat hänga med. Att bygga ut produktionskapaciteten är ofta både dyrt och tidskrävande. Till detta kommer även fraktproblemen från Asien där containertransporterna fortfarande inte räcker till. Ibland har därför till och med flygfrakt fått tillgripas. Under hösten har också höga energipriser bidragit till ytterligare problem. Detta ger sammantaget en kraftig prispress uppåt. Det går enligt KTF inte i dag att svara på när denna situation normaliseras. Den globala bristen på råvaror ger dock starka signaler till råvaruproducenterna att öka sin kapacitet. Det sker dock inte i en handvändning då tillverkningen ofta är komplicerad. Det är därför svårt att spekulera i när situationen kan komma att förbättras och risken är stor att det kan leda till fortsatt brist på färg och lim ytterligare en tid framöver.