Echa ska utarbeta förslag till begränsning av sexvärt krom

Foto: Freepik

EU-kommissionen har bett Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten, att utarbeta ett förslag till begränsning av vissa krom(VI)-ämnen som för närvarande finns på auktorisationslistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Echa kommer att lämna in förslaget senast den 4 oktober 2024.

Begränsningsförslaget syftar till att ta itu med de utmaningar som den nuvarande och möjliga framtida arbetsbelastningen innebär för både Echa och kommissionen. Denna arbetsbörda härrör från det stora antalet ansökningar om tillstånd att använda dessa ämnen, som redan lämnats in eller potentiellt kommer från hundratals företag. För Echa skulle utvärderingen av ansökningarna och avslutande yttranden om dem gå ut över de tillgängliga resurserna för kommittéerna för riskbedömning (RAC) och socioekonomisk analys (SEAC), och skulle påverka deras arbete med att reglera andra farliga kemikalier.

Utarbetandet av begränsningsförslaget och dess utvärdering av RAC och SEAC kommer att följa standardprocessen för REACH-begränsningar. Vid utarbetandet av förslaget kommer Echa att ta hänsyn till den kunskap och erfarenhet som de har fått från behandlingen av ansökningar om tillstånd för dessa ämnen. När kommissionen har antagit begränsningen kommer de ämnen som omfattas av tillämpningsområdet att tas bort från auktorisationslistan. Detta skulle i så fall vara första gången i REACH:s historia en sådan åtgärd skulle genomföras.

Kommissionen har publicerat ett fråge- och svarsdokument som klargör situationen för berörda företag. Detta dokument täcker också huvudfrågorna angående EG-domstolens dom som ogiltigförklarar godkännandet av ett konsortium som omfattar många nedströmsanvändare av kromtrioxid.