Fintlings expanderar

Från den första juni i år är Ytcenter i Upplands Väsby ett systerbolag till Fintlings Ytbehandlingsfabrik genom att Nordisk Industrigruppering AB har förvärvat samtliga aktier i bolaget. Tillsammans med Huskvarna Elektrolytpolering samt ett nystartat bolag i Serbien utgör Fintlings en växande ytbehandlingskoncern.

Fintlings har förvärvat Ytcenter i Upplands Väsby.

Ytcenter och Fintlings har historiskt sett varit konkurrenter men också kollegor som på olika sätt har hjälpt varandra. När Ytcenters dåvarande tre ägare, som alla hade arbetat över 30 år med ytbehandling, började fundera på nästa fas i livet tog de för drygt tre år sedan kontakt med Fintlings.

– Ägarna till Ytcenter var noga med att företaget även i fortsättning skulle drivas med långsiktighet och uthållighet. Eftersom vi har känt varandra under många år var förutsättningarna att hitta en bra lösning stora, berättar Kalla Godhe, vd på Fintlings och numera även på Ytcenter.

Att affären tog lång tid att genomföra berodde i första hand på pandemin som försvårat mycket under se senaste 18 månaderna. De både bolagen kommer att drivas vidare som två juridiska enheter. Trots det bedömer de att det finns synergieffekter och då i första hand genom samordning av olika administrativa processer. Samtidigt kommer de båda bolagen att lära av varandra för att på så sätt få en effektivare verksamhet.

Kalle Godhe.

– Även om vi inte kände alla på företaget har jag inte upplevt några kulturkrockar utan hittills har samarbetet fungerat bra, säger Kalle.

Hans Brammer, en av de tidigare ägarna, kommer att arbeta kvar som platschef. De övriga två delägarna, Claes Brammer och Jan Frisk, jobbar i olika omfattning kvar på konsultbasis för att göra förändringen smidig och enkel för alla parter. 

Kunder kan alltid känna en viss oro i samband med stora förändringar hos sina leverantörer. Speciellt när två aktörer på samma geografiska marknad går samman. Det kan gälla priser och hur tänkbara synergieffekter kan påverka kunderna. 

– Fintlings och Ytcenter har i stor utsträckning samma kunder vilket gjorde det lätt att informera om våra planer. De kände sig snabbt trygga med vårt förvärv och ser gärna en stark spelare i regionen, betonar Kalle.

Anodisering i Serbien

Fintlings har också öppnat en fabrik för anodisering i Serbien. De har uppvaktats enträget av kunder, som efterfrågar den kvalitet de är vana vid att Fintlings levererar i Sverige. Innan pandemin gjorde det svårt att resa, hann fabrikens nya medarbetare komma till Solna för en gedigen utbildning. Därefter har support till den serbiska fabriken getts på distans. 

– Support via Teams och telefon har fungerat förvånansvärt bra dock ser jag fram emot att kunna besöka fabriken och ta emot de två nya medarbetare som ska börja under hösten. Vi räknar snart med att vara tio medarbetare där, berättar Kalle.

Kunder har också utryckt önskemål om att Fintlings Serbien ska bredda utbudet av processer. Även om etableringen har kunnat ske utan stora problem får nya processer dock vänta tills anodiseringen har nått den planerade omfattningen. Verksamheten leds av lokal personal vilket har visat sig fungera bra och personalen är både duktiga och ambitiösa. 

Fintlings har etablerat sig i Serbien efter kunders önskemål.

– Lönekostnaderna i Serbien är betydligt lägre än i Sverige och på sikt kan man tänka sig att flytta produktion dit som kräver mycket mantimmar och sådant som innehåller monteringsarbete, funderar Kalle.

Det har varit en arbetsam period för Fintlings med mycket att göra i den egna verksamheten samt förvärv av Ytcenter och nyetablering i Serbien.

– Det har varit och är fortfarande mycket att göra samtidigt som det är roligt och inspirerande. Dessutom har vår styrelseordförande, Anna Ragén, kunnat avsätta tid vilket har givit ett betydande stöd, lyfter Kalle fram.

Miljökrav kommer att påverka framtiden

Det har skett mycket på Fintlings de senaste åren och den närmaste tiden är det mer fokus på konsolidering.

– Vi vill absolut utvecklas på olika sätt men i närtid gäller det att få samarbetet med Ytcenter att utvecklas och stabilisera vår verksamhet i Serbien. Dessutom måste vi ha beredskap för att hantera olika framtida miljökrav, säger Kalle.

Fintligs utför hårdförkromning och har auktorisation fram till september 2024, vilka regler som gäller därefter är svårt att sia om. De bedömer också att kraven på rening kommer att ändras vilket kan innebära stora kostnader. De kommande BAT-slutsatserna kommer att vara bindande och bli gällande utöver befintliga tillstånd. 

– Det gäller att följa utvecklingen och vara beredd på förändringar. Inom branschen har vi en öppen dialog, inte minst genom Svensk Ytbehandlingsförening, SYF, som gör att vi kan hjälpas åt med omvärldsbevakning och på sätt kunna agera på krav från kunder och myndigheter, avslutar Kalle.

TEXT: YTFORUM, FOTO: FINTLINGS