Impact Coatings tillförs närmare 150 miljoner kronor

Foto: Steve Buissinne /Pixabay

Impact Coatings AB har genomfört en företrädesemission med en teckningskurs om 4,80 kronor per aktie. Den har inneburit att knappt 39 % av erbjudna aktier tecknats med stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen. Garantiåtagandet från bolagets största ägare, Accendo Capital, utnyttjas för drygt 61 % av erbjudna aktier. Företrädesemissionen kommer att tillföra Impact Coatings cirka 148,2 miljoner kronor före avdrag för kostnader kopplade till företrädesemissionen.

– Vi är glada över att ha genomfört företrädesemissionen i detta utmanande marknadsläge, där vår storägare Accendo visar på sin tilltro till bolaget och vår resa framåt. Emissionen säkerställer investeringar i den snabbväxande marknaden för grön vätgas såväl som expansion i Nordamerika. Vi kommer att etablera ett nytt Coating Service Center i USA samt utveckla befintliga center i andra regioner, vilket för oss närmare kunderna och möjliggör att successivt skala upp vår produktion. Sammantaget är detta ett viktigt steg, som säkrar fortsatta investeringar i industrialiseringen och internationalisering av Impact Coatings och den spännande tillväxtresa vi har framför oss, säger Torbjörn Sandberg, vd för Impact Coatings.