Industrin är positiv till EU-gemensam miljölagstiftning

Den svenska basindustrin och Svenskt Näringsliv välkomnar att Europaparlamentet har fastställt ett reviderat industriutsläppsdirektiv. De betonar samtidigt vikten av en ansvarsfull implementering i svensk lagstiftning och mobiliserar därför inför den kommande Sevillaprocessen, enligt ett pressmeddelande från Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Svensk industri är positiv till en EU-gemensam miljölagstiftning. Det driver miljöarbetet framåt och ger mer lika konkurrensförhållanden. Svenskt Näringsliv, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Svemin har därför aktivt och gemensamt arbetat med industriutsläppsdirektivet sedan EU-kommissionen lade fram sitt förslag 2022. Bland de frågor som industrin har lyft fram är vikten av flexibilitet i direktivet, gällande både miljöpåverkan och resursanvändning. En alltför strikt lagstiftning skulle omöjliggöra omställningen och inte bidra till den goda intention som finns med industriutsläppsdirektivet.

– Jämfört med EU-kommissionens förslag har det skett förbättringar i form av viss flexibilitet som gör det möjligt att ta större hänsyn till att balansera samhällsekonomisk utveckling, miljö och innovation, säger Eva Blixt, rådgivare inom miljöfrågor på Jernkontoret.

Det antagna förslaget från EU-parlamentet innefattar dessvärre även regleringar av resursanvändningen, inklusive energi, råvaror och vatten, där vatten blir särskilt strikt reglerat. Svensk industri ligger i framkant gällande produktion av hållbara produkter med längre livslängd jämfört med motsvarande industrier i andra länder. Detta kräver ofta mer resurser i ett enskilt processteg, men ger ofta större miljönytta i slutprodukten.

– Det är därför viktigt för allt miljöarbete att det finns möjlighet att ta hänsyn till flera olika miljöaspekter och prioritera vad som är viktigast, annars blir det ingen verklig miljönytta, säger Kristina Branteryd, miljöexpert Svemin.

Det är just de aspekterna som nu kommer att hanteras i den så kallade Sevillaprocessen. Det svenska näringslivet har därför startat en ny arbetsgrupp för Sevillaarbetet.

– Nu krävs en kraftsamling för det kommande arbetet i Sevilla. Där leder EU-kommissionen arbetet tillsammans med industri, medlemsstater och miljöorganisationer med att sätta utsläppsvärden och resursanvändningsvärden för befintliga och nya sektorer såsom gruvor, batterier, deponier och viss ytterligare stålbearbetning, säger Karin Nilsson, miljöpolicy-expert på Svenskt näringsliv.

När direktivet är publicerat ska det inom 22 månader implementeras i svensk lagstiftning.