RISE får huvudroll i Sveriges långsiktiga innovationsarbete

Bild: Freepik

RISE rapporterar om att de kommer att vara drivande i två programkontor i Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet, Impact Innovation. RISE program Water for Vital Environments – WAVE är ett av de fem program som Vinnova beslutat att bevilja medel till. Dessutom är RISE huvudpartner till Teknikföretagen i programmet Net Zero Industry.

– Impact Innovation är en satsning som är mycket viktig för Sveriges långsiktiga konkurrensförmåga och omställningen till ett hållbart näringsliv och samhälle. Att RISE nu kommer att vara drivande i två kontor och delaktiga i ytterligare ett är ett kvitto på vår centrala position i Sveriges innovationssystem, säger Malin Frenning, vd för RISE.

Impact Innovation drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova och man har idag gett besked att de nya programkontoren ska kunna vara i gång redan i mars i år. När programmen är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.

Programmet Net Zero Industry kommer att drivas av Teknikföretagen och RISE och ska verka för att utvecklingen av den svenska tillverkningsindustrin accelererar genom fokus på resurseffektivitet och ökad resiliens.

– Net Zero Industry ska vara en samlande kraft för tillverkningsindustrin och verka på systemnivå samt vara en plattform som både bygger och delar kunskap. Samverkan är centralt, samt att växla upp de initiativ som pågår – hela tiden med industrins behov i fokus, säger Pernilla Walkenström, divisionschef för Material och produktion på RISE. 

Långsiktigt ska arbetet inom Net Zero Industry bidra till att minska den svenska tillverkningsindustrins koldioxidavtryck med upp till 75 procent. Programmet ska också bidra till utvecklingen av cirkulära, effektiva och långsiktigt lönsamma värdekedjor, se till att det industriella systemet är förberett och kan motstå olika typer av hot och sårbarheter samt inspirera till omställning och transformation genom kunskapsdelning och samverkan.

Programkontor Water for Vital Environments – WAVE

Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat. Programkontoret leds av RISE i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environmental Institute och Svenskt Vatten.

– RISE har satsat stort och långsiktigt på vattenfrågorna eftersom vatten är en vital resurs för både näringsliv, samhälle och individ, och en resurs som påverkas av klimatförändringarna. Det är därför mycket glädjande att vi nu får denna roll att driva och samordna arbetet i Sverige, säger Marco Lucisano, divisionschef för Samhällsbyggnad på RISE.