Forskningsprojekt om väteförsprödning

Väteförsprödning är ett problem som kontinuerligt måste övervägas vid utveckling av nya material, nya konstruktioner med höghållfasta material och i nya applikationer.

Väteförsprödning i ultrahöghållfaststål sett i SEM. Källa: Kroben/Wikimedia Commons.

Projektet ”Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning (HY-TOOLBOX)”, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, kommer att utveckla en verktygslåda som ger en systematisk bedömningsgrund för risken för väteförsprödning genom att använda moderna utvärderingsmetoder. Det omfattar en detaljerad analys av viktiga faktorer som påverkar väteförsprödning, som till exempel vätehalt, restspänningar och mekaniska egenskaper tillsammans med modellering av spricktillväxt. Fenomenet med väteförsprödning kan uppkomma vid närvaro eller upptag av väte i materialet i olika stadier av värdekedjan, som en följd av materialets mikrostruktur, materialtillverkningsprocess (till exempel galvanisering), framställning (exempelvis svetsning) eller vid användning. Flera metoder för att utvärdera känsligheten för väteförsprödning finns redan idag. Det finns emellertid inga standardmetoder eller riktlinjer för stålkonstruktörer, materialtillverkare och slutanvändare som ger rekommendationer för lämplig provning beroende på var i värdekedjan vätet har sitt ursprung. Istället är de flesta empiriska metoder för specifika tillämpningar. Syftet med projektet är att underlätta bedömningen av risker för väteförsprödning som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget.

Projektledare Torbjörn Narström, SSAB.

– Syftet med förslaget är att underlätta bedömningen av risker för väteförsprödning som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget. Jag ser verkligen fram emot att i projektet kunna fortsätta forskningen kring väteförsprödning, säger Torbjörn Narström, SSAB, projektledare för HY-TOOLBOX.

Verktygslådan, kallad HY-TOOLBOX, kommer att designas, testas och implementeras i ett första steg av projektets partners: materialdesign (Ovako), process (SSAB Special Steels), tillverkare (SAAB, SSAB Europe), slutanvändare (FMV, SSAB, Ringhals) och forskningsutförare (KTH, Swerim, Malmö universitet) och senare av externa användare. HY-TOOLBOX har en total budget på 7,92 miljoner varav 3,85 miljoner kronor kommer från Vinnova.