Fyllnadsmedel kan förbättra epoxi

Foto: Pixabay

Epoxi används i allmänhet i färger vid tillämpningar som kräver ett gott korrosionsskydd. Vid krävande applikationer, där kontaktytorna måste skyddas mot slitage, har emellertid användningen begränsats på grund av sämre mekaniska och termiska egenskaper. En forskargrupp har provat att tillsätta olika fyllmedel för att förbättra epoxifärgers mekaniska egenskaper. 

Forskarna har studerat vilka egenskaper som erhålls med tillsatser av fem olika fyllnadsmedel, kolnanorör (CNT), grafen (GO), aluminiumoxid (Al2O3), titandioxid (TiO2) och ceriumoxid (CeO2). De valda fyllmedlen innebar att kolbaserade-, keramiska- och metalloxidmaterial ingick i projektet. Olika halter (0,5, 1,5 och 3,0 viktprocent) av vart och ett av fyllmedlen användes för att applicera skikt av epoxikomposit på provplåtar med hjälp av en elektrostatisk sprutpistol. Forskarteamet utvärderade hårdheten, värmeledningsförmågan och vattenkontaktvinkeln för de olika skikten. Högst hårdhet gav en inblandning med 0,5 viktprocent aluminiumoxid medan 3,0 viktprocent var bäst avseende värmeledningsförmåga jämfört med de orörda epoxibeläggningarna och andra epoxikompositbeläggningar.

Studien har publicerats i Journal of Coatings Technology and Research, volym 20, nummer 4, 2023.