Sexvärt krom är inte farligt enligt Cets

Cets, den europeiska föreningen för nationella branschföreningar inom ytbehandling, har publicerat en rapport om sexvärt krom med rubriken ”Krom 6 är cancerogent men inte farligt”. Författare är Egbert Stremmelaar som inledningsvis tar upp Cets slogan ”Substitution om möjligt, auktorisation om det är nödvändigt, endast då är säker användning möjlig”. Men han fastslår också att den breda användningen av sexvärt krom gör att den inte kan ersättas. Författaren lyfter fram information från nederländska myndigheter som anger att normal användning av sexvärt krom idag inte utgör några hälsorisker. Det kan dock finnas risker om inte tillräckliga skyddsåtgärder vidtas i samband med till exempel blästring av material som innehåller sexvärt krom. För att förtydliga ståndpunkter i rapporten har den nederländska branschföreningen ION startat ett projekt vars resultat kommer att vara tillgängligt på Cets webbplats.