Upparbetning av zinkdeponier

Miljöfarligt slam som istället för att ta skrymmande plats i en deponi kan förvandlas till något användbart, är en industriell dröm som nu kan bli verklighet.

Metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå har i samarbete med Boliden utfört pilotförsök, säkerhetsanalyser och genomförbarhetsstudier för att kunna torka och agglomerera svavelrester. Enkelt uttryckt gäller det att hitta receptet för att få det våta avfallet till en fast och hanterbar form, för att därefter kunna gå vidare med så kallad rostning, där svavlet avlägsnas och bara de nyttiga metallerna återstår.

Bolidens zinkverk i Kokkola är Europas näst största tillverkare av zink. Vid framställningen av zink bildas det slam som till största del består av svavel. Hundratusentals ton svavelrester förvaras i dammar. Det våta avfallet bestar till 70 procent av svavel, men det finns också upp till 30 procent av metaller som zink, silver och bly. Dessa skulle gå att återvinna om det bara fanns en metod att göra det. Nu är Boliden flera steg närmare lösningen.

– Det handlade om att hitta receptet för att kunna avvattna och sedan agglomerera, i ett format som fungerar för både lager och transport, berättar projektledaren Ulf Sjöström vid Swerim.

Olika koncept har testats under projektet. Det avvattnade slammet visade sig gå att binda ihop både till så kallade mikrogranuler, men även

större ”kakor” på cirka 3 till 4 centimeter i diameter. Det säkerställdes även att ”kakorna” inte kladdade ihop under förvaring.

– Vi är nöjda med de framgångsrika testresultaten och vårt samarbete med Swerim. Vi har ännu inte börjat med återvinning från slamdepo- nierna, men när vi väl tar beslutet att göra det har vi såväl kunskapen som tekniken som behövs, säger Justin Salmela, forskningschef vid Boliden Kokkola.