Guide till damningsreducerande åtgärder

En ny gratis guide bestående av en kunskapssammanställning avseende källor som ger upphov till diffus damning, samt åtgärder för att minska damningen, är nu tillgänglig för alla svenska industriföretag. Guiden har tagits fram i ett projekt som har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och metallforskningsinstitutet Swerim tillsammans med svensk stål- och metallindustri. Guiden riktar sig till alla verksamheter som upplever problem med diffus damning och beskriver vad diffus damning är, vilka problem det ger samt källor och omgivande faktorer som resulterar i damning. Den största delen av guiden är ägnad åt att beskriva åtgärder som passar vid olika typer av damning. Slutligen beskrivs de mätmetoder och beräkningar som kan användas för att kvantifiera damningen både före och efter att åtgärder införts.

– Vår förhoppning är att guiden till damningsreducerande åtgärder ska kunna vara ett stöd och en inspiration till nya lösningar för de industriföretag som aktivt arbetar med att reducera den diffusa damningen för att minska sina partikelutsläpp, säger Sara Rosendahl, forskare och projektledare vid metallforskningsinstitutet Swerim.

Deltagare i projektet har varit Swerim, IVL Svenska Miljöinstitutet, Jernkontoret, Boliden Mineral (Rönnskär), Vargön Alloys, SSAB EMEA (Luleå), Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless (Avesta), Uddeholms samt Ovako Bar (Smedjebacken). Projektet har finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material. Guiden kan laddas ner från IVL:s hemsida.