Hållbarhetsindikatorer för ytbehandling

Den amerikanska organisationen NASF (National Association for Surface Finishing) har initierat ett arbete med att ta fram mätbara indikatorer för hållbarhet anpassade till ytbehandlingsföretag. Syftet är att underlätta för företag att bedöma processer, kemikalier, produkter och anläggningar. Det ska stödja beslut samt framtagande av strategiska mål och planer för att förbättra hållbarhetsprestanda. Bakgrunden är att ytbehandlingsföretag ofta är relativt små och dessutom ofta har svag lönsamhet. Många företag inom andra branscher anser att hållbarhet är en viktig drivkraft i deras utveckling. I detta avseende bedöms ytbehandlingsbranschen ligga efter.

Arbetet med att ta fram hållbarhetsindikatorer leds av dr Yinlun Huang på Wayne State University i Detroit. Nyligen har en delrapport om det inledande arbetet presenterats. Där beskrivs ett ytbehandlingsföretags primära faktorer som påverkar hållbarheten. Det finns tre huvudkategorier, ekonomi, miljö och samhälle. Till var och en av dessa finns ett antal underkategorier. En bruttolista på 52 indikatorer har sammanställts. Ett stort antal ger en bättre och exaktare bild men samtidigt blir arbetsinsatsen med insamling och analys stort. Arbetet, som har blivit försenat av coronapandemin, fortsätter med att dela upp de 52 indikatorerna i två grupper. Den första kommer att omfatta ett minimum av indikatorer som är ett måste för att kunna genomföra en meningsfull bedömning av hållbarheten. Den andra gruppen kommer att innehålla de parametrar som kan användas för en mer fullständig analys. Stöd och riktlinjer för datainsamling ska också tas fram. Som ett sista steg ska modellen testas på ett antal ytbehandlingsföretag.

Mer information finns på short.pfonline.com/NASF20Sep1