KEMI:s årliga uppföljning av målet Giftfri miljö

Naturvårdsverket överlämnade den 31 mars den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till uppföljningen när det gäller miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen. I uppföljningen fastslår Kemikalieinspektionen att betydande framsteg har gjorts även om målet om en giftfri miljö inte nås under 2020. Målet kommer heller inte att kunna nås med befintliga och beslutade åtgärder och styrmedel. För att nå målet bedömer myndigheten att insatser inom tre områden bör stå i fokus. Användningen av särskilt farliga ämnen upphör i alla användningar, varor och material måste vara giftfria för att underlätta en cirkulär ekonomi samt att den samlade exponeringen för farliga ämnen minskar.

I uppföljningen lyfter Kemikalieinspektionen de resultat som uppnåtts under 2019 i arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Sverige har till exempel under 2019 tagit initiativ till och lett arbetet med att utforma ett förslag till EU-strategi för PFAS. Arbetet har utförts tillsammans med andra medlemsländer. Förslaget bygger på två huvudprinciper, där den ena är att alla PFAS (cirka 4 700 ämnen) ska hanteras och bedömas på gruppnivå. Syftet med det är att undvika substitution från ett PFAS till ett annat, något som idag är vanligt förekommande. Den EU-gemensamma tillsynen har också stärkts på flera områden under året. Tillsyn av internet-handel har varit ett fokus både nationellt och inom EU, där bland annat en gemensam utbildning för inspektörer har genomförts, och flera EU-gemensamma tillsynsprojekt har genomförts och planeras för kommande år. Även i Sverige har det skett mycket arbete under 2019. Kemikalieinspektionen stödjer Substitutionscentrum, som hjälper företag och offentliga verksamheter att byta ut farliga kemikalier i sina varor och tjänster. Under 2019 har centrumet bland annat tagit fram stödmaterial med mallar för kartläggning av varors kemiska innehåll och för kontakt med underleverantörer.