Mer hållbar ytbehandlingsindustri

I en intervju i European Coatings lyfter André Veneman, Corporate Director Sustainability Akzo Nobel, ett antal faktorer som kan vara värda att beakta. Ytbehandlingsindustrins roll i den cirkulära ekonomin är underskattad. Människor tenderar att tro att ytbehandlingsföretag har ett mycket litet koldioxidavtryck. Detta kan vara sant för vår egen verksamhet, men utsläppen i samband med de råvaror som köps in så som pigment, hartser och lösningsmedel är betydande. På samma sätt genererar de ytbehandlade produkterna också mycket stora utsläpp, till exempel från lösningsmedel och energiåtgång i härdningsugnar. Om man betraktar industrin utifrån ett livscykelsperspektiv är det ekologiska fotavtrycket betydande och bör inte underskattas. Åtgärder som André Veneman lyfter fram är ett bättre samarbete med färgtillverkarnas leverantörer för att öka andelen biobaserade material och återvunnet innehåll kraftigt. Ännu viktigare är att kunna erbjuda ytbehandlings- företag tekniker och lösningar som gör att de kan minska utsläpp och materialanvändning, till exempel med lägre härdningstemperaturer, utan lösningsmedel och färre skikt. Men framförallt handlar det om bättre prestanda, hållbarhet och långsiktigt skydd av det underliggande substratet. Det gäller också andra tekniska egenskaper som minskar bräns- leanvändning, ger lägre friktion eller på andra sätt ger den slutgiltiga produkten bättre egenskaper. Även om de biobaserade materialen är dyrare finns det ingen annan väg att gå för att uppfylla Paris klimatavtal och FN:s hållbarhetsmål.