Svensk seger i mål om blykromater

Miljödepartementet har informerat om att EU-domstolen den 25 februari har meddelat dom i ett mål mellan Sverige och kommissionen, om tillstånd för användning av blykromater, och gett Sverige rätt.

Blykromat, Bild: Wikipedia

Domen innebär att EU- kommissionens beslut om att ge tillstånd för användning av blykromater inom EU ogiltigförklaras. Ämnena är nästan helt urfasade i EU och i Sverige har de inte använts på 30 år. Domen innebär att substitutionsprincipen, som innebär att särskilt farliga ämnen ska fasas ut när det finns alternativ, kommer att ges större tyngd vid tillståndsprövningar inom kemikalieområdet. 

Blykromater är ett pigment som används i färg för att måla metall och för att färga plast. Färger som innehåller blykromater är särskilt hållbara men de är också̊ giftiga. Sverige stämde kommissionen i november 2016 för att den gett tillstånd för användning av blykromater i EU trots att det finns andra ämnen som kan användas. EU-domstolens underinstans, Tribunalen, konstaterade i en dom som meddelades i mars 2019 att kommissionen inte hade gjort rätt när den beslutade tillståndet. Kommissionen överklagade domen till EU-domstolen som idag har meddelat dom i målet och bekräftat att kommissionens beslut strider mot EU-rätten.