Modern och effektiv miljöprövning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Sverige står, precis som resten av världen, inför stora utmaningar när det gäller att ställa om till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. De kommande nödvändiga investeringarna förutsätter i många fall nya eller ändrade miljötillstånd.

Med utredningen vill regeringen underlätta omställningen genom att säkerställa att miljöbalkens prövningssystem underlättar miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkommer snabbare och enklare prövningsprocesser, med bibehållet miljöskydd. Utredningen kommer bland annat att fokusera på frågor som rör gränsdragningen mellan anmälningsplikt och tillståndsplikt, möjligheterna till en mer avgränsad prövning vid ändring av verksamheter samt de statliga förvaltningsmyndigheternas roll i prövningen. Regeringen har utsett Peter Ardö, chefsrådman på mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt, till särskild utredare. Peter Ardö har mångårig erfarenhet av miljöprövning i olika roller på domstol, länsstyrelsen och privat sektor. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021.