Nytt beslut om titandioxid

Foto: Freepik

I ett pressmeddelande från EU-domstolen informeras om att tribunalen ogiltigförklarat kommissionens tidigare beslut rörande titandioxid. Det gäller en delegerad förordning från år 2019 om harmoniserad klassificering och märkning av titandioxid i vissa pulverformer som cancerframkallande vid inandning. Kommissionen har, enligt tribunalen, dels gjort en uppenbart oriktig bedömning om den studie som ligger till grund för klassificeringen är tillförlitlig och kan godkännas, dels åsidosatt kriteriet enligt vilket denna klassificering endast kan avse ett ämne med inneboende cancerframkallande egenskaper. 

Titandioxid är ett oorganiskt kemiskt ämne som bland annat används i form av ett vitt pigment, för sina färgande och täckande egenskaper i olika produkter, som i till exempel färg. Ett antal företag, bland annat tillverkare och nedströmsanvändare av titandioxid, väckte talan vid tribunalen om delvis ogiltigförklaring av förordningen 2020/217.

Tribunalen är en av två rättsinstanser inom EU-domstolen. Tribunalen fungerar som en första instans inom EU-domstolen i nästan alla mål. Tribunalen är bland annat behörig att pröva talan som väcks av fysiska eller juridiska personer och som avser ogiltigförklaring av rättsakter som antagits av Europeiska unionens institutioner, som är riktade till eller berör personerna i fråga.