Titandioxid och kobolt får ny klassificering

CLP-förordningen som innehåller regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU har ändrats. Ändringen innebär bland annat att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga VI och att några av ämnena som redan finns upptagna i bilagan får en ändrad klassificering och märkning. Detta är den fjortonde tekniska anpassningen av CLP-förordningen. Ändringen kallas därför ATP14. För ämnen som förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen gäller krav på klassificering och märkning som måste följas i hela EU. Denna klassificering och märkning är bindande.

ATP14 innebär bland annat att ytterligare 17 ämnen förs upp på bilaga VI till CLP-förordningen. Som exempel får ämnet titandioxid nu en bindande klassificering och märkning som innebär att det misstänks kunna orsaka cancer vid inandning (Carc. 2; H351, inhalation). Denna klassificering och märkning gäller endast titandioxid i pulverform som innehåller 1 % eller mer av partiklar med en aerodynamisk diameter på lika med eller mindre än 10 mikrometer. När titandioxid ingår i flytande eller fasta blandningar är Kemikalieinspektionens bedömning att dessa blandningar inte ska klassificeras och inte heller märkas som misstänkt cancerframkallande. Men sådana blandningar kan ändå behöva märkas med någon av de två nya kompletterande märkningsfraserna i del 2 i bilaga II till CLP-förordningen.

ATP14 innebär dessutom att 12 ämnen som sedan tidigare finns upptagna på bilaga VI får en ändrad harmoniserad klassificering och märkning. Det gäller till exempel ämnet kobolt som fått en ny bindande klassificering som cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk.

Ändringsförordningen blir bindande från och med den 1 oktober 2021, men får tillämpas redan före detta datum.