Utredningsförslag för kraftigt sänkta gränsvärden

Utsläppen av kemikalier i Sverige har förändrats. Från höga koncentrationer av enstaka giftiga kemikalier som DDT och PCB, har vi idag lägre koncentrationer av en mängd olika miljögifter. Den samlade effekten har ofta större påverkan på oss och naturen, än effekten av varje ämne för sig.

– Vi ser att inlärningsstörningar hos barn ökar, allergierna ökar och fertiliteten minskar. Samtidigt är många tillåtna kemikalier allergiframkallande och hormonstörande ämnen, säger Christina Rudén, professor vid Stockholms Universitet och regeringens särskilda utredare.

En ny utredning publicerades i slutet av förra året som menar att det finns ett tydligt vägskäl. Antingen läggs stora resurser på att klargöra hur olika blandningar av alla de kemikalier som sprids påverkar oss. Det kommer att ta mycket lång tid och kräva mycket arbete. Alternativet är att besluta om en radikal sänkning av gränsvärden för alla kemikalier. En uppskattning är en sänkning till en tiondel av dagens nivå. Christina Rudén betonar att det verkligen är en uppskattning och att ingen idag kan säga om det är för mycket eller för lite. Utredningen är kritisk till att EU inte lagt mer fokus på människors hälsa i samband med olika regleringar. Framtidens kemikaliekontroll, SOU 2019:45, som dokumentet heter, ska nu skickas ut på remiss. Den kan laddas ner från www.regeringen.se.