Nimos måleri fördubblar produktionen och halverar energianvändningen

Åsa Rang och Mikael Fröjdendahl, Nimo. Foto: Nimo

Världens största torkskåpstillverkare heter Nimo och finns i Hova. De har nyligen slutfört ett omfattande utvecklingsprojekt i fabrikens måleriavdelning. Resultatet har lett till en genomgående effektivisering och att medarbetarna inte längre arbetar 2-skift för att hålla produktionstakten, utan allt arbete kan utföras på ett arbetsskift. Dessutom har energianvändningen halverats för samma produktionsvolym. 

– Det är i första hand hängtekniken, högre hastighet på conveyor samt rutin för förberedelse av material som optimerats. Det i kombination med medarbetarnas stora engagemang och kompetens ger nu dessa fantastiska resultat, säger Mikael Fröjdendahl, produktionsledare för plåt och måleri på Nimo. 

Foto: Nimo

Nimo fortsätter att satsa på hållbar och innovativ utveckling av verksamheten. År 2020 togs beslutet att fabrikens måleri skulle byggas om samtidigt som produktionsprocesserna skulle justeras avseende hårdvara, mjukvara och arbetssätt. Nimo valde ut ett ledande konsultföretag inom ytbehandlingsprocesser för att driva projektet, och det kom i gång förra året. De startade arbetet med en omfattande genomlysning och analys av lackeringsprocessen, som genomfördes i nära samarbete med måleriets teamledare Åsa Rang, som också var intern projektledare för arbetet. När analysfasen var klar föreslog konsultföretaget Meyer & Hjort betydligt större förändringar och investeringar för att maximera kapacitet och output, än det från början var tänkt. Baserat på de data som presenterades blev det tydligt att conveyorhastigheten genom måleriet skulle kunna höjas avsevärt. 

– Högre conveyorhastighet innebär konkret att fler komponenter kan lackeras på kortare tid. I förstudien tittade vi på många olika scenarier och såg flera möjligheter att trimma processen. Projektet innebar en balansering mellan produktionslinornas olika delar; plåtbearbetning, måleri och montering, vilket har gjort att hela fabriken är i bättre balans idag. Dessutom har Nimo sänkt sin färgmaterialförbrukning med hela 20 procent, säger Raymond Meyer, ytbehandlingskonsult och partner, Meyer & Hjort. 

Nimos ledning är nöjd med satsningen och de goda resultaten i synnerhet.

– Vi övertygades av konsultföretagets data inför beslutet att utöka investeringen. Nu ser vi svart på vitt att investeringen lönat sig. Projektet har även bidragit i hög grad till vårt hållbarhetsarbete både när det gäller arbetsmiljö, materialåtgång och energibesparing, säger Karin Kruse, vd på Nimo.